Saturday, March 2, 2013

Contemporary Abysses ( อบายภูมิร่วมสมัย )

Contemporary Abysses ( อบายภูมิร่วมสมัย )
           Human beings are liable to commit wrong doings, forget ethics and let themselves overwhelmed by lust. The wrong doings, such as the possession of vengeance, anger, hatred, greed and jealously, have deep-rooted in human lives, and become the dark side of human beings like germs that are hiding in human bodies. What we can do is to know about these wrong doings o that we can peacefully cope with them without causing dangers to ourselves. However, whenever our minds are weakened, these germs will proliferate, spread and become uncontrollable until we, the hosts, become non-human. 
            Kriangkrai Kongkhanun desired to depict the emotions and feeling of human beings whose minds are seized by wrong doings, which are also fundamental emotions of human beings. A mind that falls deep into the abyss of sins and wrong doings is like a life that falls deep into the abyss of an ocean. This sinful abyss is full of various negative emotions and feelings. Thus,Kriangkrai imagines the worlds of sin by adapting the sceneries of devils and demons described in different legends and the ancient Buddhist scripture. These devils and demons have the appearances that reflect their “Karma” (What they have done). This scenery depicts the abstract concepts of hatred, anger, vengeance, greed and jealousy, each of which has its own shape which Kriangkrai designs in order to symbolize people who commit wrong doings. This work incorporates both the thing in the past and those currently happening, so it is named “Contemporary Abysses”. 

   

      การที่มนุษย์หลงผิด ละเลยศีลธรรม ปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำ สิ่งเหล่านี้เป็นอยู่โดยทั่วไป การใช้ชีวิตผิดไปจากความเป็นปกติ เช่นมี ความโกรธแค้น ความเกลียด ความโลภ ความอิจฉาริษยา ซึ่งได้ฝังอยู่ในชีวิตของมนุษย์อย่างแนบแน่น จนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ผิดแผกไปจากมนุษย์ คุณสมบัติในด้านลบของมนุษย์เปรียบเสมือนเชื้อโรคที่ซ่อนอยู่ในร่างกาย เราทำได้แค่รู้เท่าทันและอยู่กับมันอย่างสันติโดยไม่ทำให้เกิดอันตราย แต่เมื่อใดที่จิตใจของเราอ่อนแอ เชื้อโรคร้ายนี้ก็จะแพร่กระจาย แผ่ขยาย ลุกลาม โดยปราศจากการควบคุม กลายเป็นสภาวะที่เรียกว่าอมนุษย์ 
      ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงสภาวะอารมณ์ ความรู้สึก ของจิตที่เป็นอกุศลซึ่งคล้ายกับเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ สภาวะดำดิ่งที่อยู่ในใจของมนุษย์ซึ่งเปรียบเสมือนภาวะที่ฉุดกระชาก ให้ตกต่ำ จมลงสู่ก้นบึ้งของมหาสมุทร เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ โดยข้าพเจ้าได้จินตนาการสร้างโลกของอบายภูมิขึ้น โดยได้ดัดแปลงรูปทรงจากที่เคยรับรู้เรื่องราวของอมนุษย์ตามเรื่องราวจินตนาการที่มาจากความเชื่อหรือรูปแบบที่ได้รับสืบทอดกันมาจากตำนาน และพระคัมภีร์โบราณในพุทธศาสนา สัตว์ประหลาดและสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้ แสดงออกถึงผลของกรรมที่เกิดขึ้นเปรียบ เสมือนนามธรรมอันได้แก่ ความเกลียด ความโกรธ ความโลภ ความอิจฉาริษยา รูปทรงต่างๆที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นพัฒนาเป็นบุคลิกภาพเฉพาะ แสดงถึงสัญลักษณ์ของผู้ที่อยู่ในความหลงผิด อันมีทั้งจากเรื่องราวในอดีตและสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงรวมเรียกว่าอบายภูมิร่วมสมัย


Kriangkrai Kongkhanun ,Oceanic Wilderness 1,Woodcut , 200x100 cm, 2011

Kriangkrai Kongkhanun ,Oceanic Wilderness 2,Woodcut , 200x100 cm, 2011


Kriangkrai Kongkhanun ,Oceanic Wilderness 3,Woodcut , 200x100 cm, 2012
Kriangkrai Kongkhanun, Whirlpool 1, Woodcut , 200x100 cm, 2010

Kriangkrai Kongkhanun, Whirlpool 2, Woodcut , 200x100 cm, 2010

Kriangkrai Kongkhanun, Whirlpool 3, Woodcut , 200x100 cm, 2010